Sản Phẩm > Tủ nấu Cơm
Tủ Cơm 30 Kg Dùng Gas
Kích thước: 600x800x1060mm
Giá: 18.900.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 30 Kg Dùng Điện
Kích thước: 600x800x1060mm
Giá: 24.000.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 30 Kg Dùng Gas + Điện
Kích thước: 600x800x1060mm
Giá: 25.190.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 50 Kg Dùng Gas
Kích thước: 600x800x1365mm
Giá: 21.430.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 50 Kg Dùng Điện
Kích thước: 600x800x1365mm
Giá: 27.180.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 50 Kg Dùng Điện + Gas
Kích thước: 600x800x1365mm
Giá: 28.330.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 70 Kg Dùng Gas
Kích thước: 600x800x1610mm
Giá: 24.560.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 70 Kg Dùng Điện
Kích thước: 600x800x1610mm
Giá: 30.316.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm70 Kg Dùng Điện + Gas
Kích thước: 600x800x1610mm
Giá: 31.460.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 100 Kg Dùng Gas
Kích thước: 1160x800x1365mm
Giá: 29.060.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 100 Kg Dùng Điện
Kích thước: 1160x800x1365mm
Giá: 34.800.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ Cơm 100 Kg Dùng Điện + Gas
Kích thước: 1160x800x1365mm
Giá: 35.960.000 VNĐ
Chi tiết