Sản Phẩm > Thiết Bị Đông - Mát > Thiết Bị Đông
Bàn Đông 2 Cánh - BS2DF4/C
Kích thước: 1200 x 760 x 840 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Bàn Đông 2 Cánh - BS2DF5/C
Kích thước: 1500 x 760 x 840 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Bàn Đông 2 Cánh - BS2DF6/C
Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Tủ Đông 02 Cánh
Kích thước: 660 x 760 x 2060mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Tủ Đông 04 Cánh
Kích thước: 1300 x 760 x 2060 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Tủ Đông 06 Cánh
Kích thước: 1940 x 760 x 2060 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Tủ Đông Mát 04 Cánh
Kích thước: 1300 x760 x 2060 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Tủ Đông Mát 06 Cánh
Kích thước: 1940 x 760 x 2060 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết