Sản Phẩm > QUẦY INOX NHÀ HÀNG > QUẦY INOX-TỦ INOX
Quầy Cửa Trượt
Kích thước: 900x750x800/900mm
Giá: 9.412.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Cửa Trượt
Kích thước: 1200x750x800/900mm
Giá: 11.175.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Cửa Trượt
Kích thước: 1500x750x800/900mm
Giá: 13.118.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Cửa Xoay
Kích thước: 900x750x800/900mm
Giá: 9.412.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Cửa Xoay
Kích thước: 1200x750x800/900mm
Giá: 11.175.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Cửa Xoay
Kích thước: 1500x750x800/900mm
Giá: 13.118.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Không Cửa
Kích thước: 900x750x800/900mm
Giá: 8.738.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Không Cửa
Kích thước: 1200x750x800/900mm
Giá: 10.275.000 VNĐ
Chi tiết
Quầy Không Cửa
Kích thước: 1500x750x800/900mm
Giá: 11.995.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox cửa trượt
Kích thước: 900x750x1500mm
Giá: 14.134.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox cửa trượt
Kích thước: 1200x750x1500mm
Giá: 16.700.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox cửa trượt
Kích thước: 1500x750x1500mm
Giá: 19.447.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox cửa xoay
Kích thước: 900x750x1500mm
Giá: 14.134.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox cửa xoay
Kích thước: 1200x750x1500mm
Giá: 16.700.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox cửa xoay
Kích thước: 1500x750x1500mm
Giá: 19.447.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox không cửa
Kích thước: 900x750x1500mm
Giá: 13.460.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox không cửa
Kích thước: 1200x750x1500mm
Giá: 15.800.000 VNĐ
Chi tiết
Tủ inox không cửa
Kích thước: 1500x750x1500mm
Giá: 18.322.000 VNĐ
Chi tiết