Sản Phẩm > CHẬU RỬA CÔNG NGHIỆP
Bàn 01 Chậu Rửa
Kích thước: 1200x750x800/900mm
Giá: 5.170.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 01 Chậu Rửa
Kích thước: 1500x750x800/900mm
Giá: 5.803.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 01 Chậu Rửa
Kích thước: 1800x750x800/900mm
Giá: 6.437.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 02 Chậu Rửa
Kích thước: 1200x750x800/900mm
Giá: 7.042.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 02 Chậu Rửa
Kích thước: 1500x750x800/900mm
Giá: 7.684.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 02 Chậu Rửa
Kích thước: 1800x750x800/900mm
Giá: 8.320.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 03 Chậu Rửa
Kích thước: 1800x750x800/900mm
Giá: 10.200.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 03 Chậu Rửa
Kích thước: 2200x750x800/900mm
Giá: 11.178.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 03 Chậu Rửa
Kích thước: 2500x750x800/900mm
Giá: 11.610.000 VNĐ
Chi tiết
Bàn 01 Chậu Rửa Lớn
Kích thước: 1000x750x800/900mm
Giá: 5.316.000 VNĐ
Chi tiết