Sản Phẩm > Chụp hút khói
Chụp Hút khói Nhà Hàng
Kích thước: 1000x1000x600mm
Giá: 3.880.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Hộp
Kích thước: 2000x1000x600mm
Giá: 7.766.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Đảo
Kích thước: 1800x2200x500mm
Giá: 7.694.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Đảo
Kích thước: 2100x2200x500mm
Giá: 9.400.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Đảo
Kích thước: 2500x2200x500mm
Giá: 10.534.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Đảo
Kích thước: 2800x2200x500mm
Giá: 11.364.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Đảo
Kích thước: 3200x2200x500mm
Giá: 12.470.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Treo Tường
Kích thước: 1800x1000x500mm
Giá: 6.334.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Treo Tường
Kích thước: 2100x1000x500mm
Giá: 7.840.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Treo Tường
Kích thước: 2500x1000x500mm
Giá: 8.645.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Treo Tường
Kích thước: 2800x1000x500mm
Giá: 9.250.000 VNĐ
Chi tiết
Chụp Hút Khói Treo Tường
Kích thước: 3200x1000x500mm
Giá: 10.050.000 VNĐ
Chi tiết