Sản Phẩm > Chiên phẳng
Chảo Nghiêng Tay Quay Dùng Điện
Kích thước: 700x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chảo Nghiêng Tay Quay Dùng Gas
Kích thước: 700x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chảo Nghiêng Tự Động Dùng Điện
Kích thước: 700x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chảo Nghiêng Tự Động Dùng Gas
Kích thước: 700x750x850mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Điện EG3000
Kích thước: 600 x 455 x 288 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Điện EG3500
Kích thước: 600 x 600 x 400 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Điện EG5250
Kích thước: 900 x 600 x 400 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Gas GG2B
Kích thước: 600 x 720 + 60 x 400mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Gas GG2BFS
Kích thước: 600 x 720 + 60 x 930mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Gas GG3B
Kích thước: 900 x 720 + 60 x 400 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Gas GG3BFS
Kích thước: 900 x 720 + 60 x 930 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Gas GG4B
Kích thước: 1220 x 720 + 60 x 400 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Chiên Phẳng Dùng Gas GG4BFS
Kích thước: 1220 x 720 + 60 x 930 mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Rán Phẳng Đôi Dùng Điện
Kích thước: 700x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Rán Phẳng Đôi Dùng Gas
Kích thước: 700x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Rán Phẳng Đơn Dùng Điện
Kích thước: 350x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết
Rán Phẳng Đơn Dùng Gas
Kích thước: 350x750x300mm
Giá: 00 VNĐ
Chi tiết